Dog's NameBreed/RegisterOwnerHandlerTestTitle
TCh Beau TSDLabrador x StaffyE PhillipsE PhillipsTSDX6TSD
TCh Gunclip Smokey Jade TSDWeimaranerB & J AuldJ SpenceTDSX6TSDX
TCh Seigen Im Impressive TSDGerman ShepherdV PethrickV PethrickTSDX5
TCh Bella TSDLabradorS BowditchS BowditchTSDX4
TCh (T) Flatterhaft Kaja Bergqvist TSDFlat Coated RetrieverS PfisterS PfisterTSDX4
TCh Shep TSDBorder CollieJ HumphreyJ HumphreyTSDX4
TCh Patch TSDJRT x WhippetJ HumphreyJ HumphreyTSDX4
TCh Mistivale DreammakerStandard PoodleF GrettonF GrettonTSD2